Про організацію науково - методичної роботи в 2018 - 2019 н.р.

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивчення іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої

Ірпінської міської ради Київської області

вул. З. Алієвої, 64, м. Ірпінь, 08200

тел. (04597) 54-031, факс (04597) 56-490 е-mail: school12_irpin@ukr.net

______________________________Код ЄДРПОУ 25950872____________________________

Наказ

№ 198 -о від 31 .08.2018

Про організацію науково - методичної

роботи в 2018 - 2019 н.р.

На виконання Закону України «Про освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р«Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», Наказів МОН № 405-408 від 20.04.2018 рокуПро затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, рекомендацій КНЗ КОР «КОІПОПК», Положення про міський методичний кабінет (центр), рекомендацій обласної та міської серпневих конференцій педагогічних працівників освіти, на основі аналізу якісного складу педагогічних кадрів, підвищення їх психологічної компетентності, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду, враховуючи діагностичний аналіз, з метою підвищення кваліфікації і професійної майстерності керівних і педагогічних кадрів у міжкурсовий і міжатестаційний період, розвитку творчої активності педагогів, нових педагогічних та інформаційно – комунікаційних технологій, успішної реалізації завдань модернізації змісту роботи з педагогічними кадрами з урахуванням концептуальних змін у системі загальної середньої освіти , наказу управління освіти Ірпінської міської ради від 04.09.2018р №219-о

Наказую: 1.Спрямувати діяльність методичних об’єднань закладу на виконання проблеми школи : «Творче спрямування діяльності педагогічного колективу на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку, перебудови навчально – виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей; побудови ефективної системи національного виховання», забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого – педагогічного та науково – методичного супроводження навчально – виховного процесу ; на виховання гармонічно розвиненої, високоосвіченої, національно – свідомої і соціально активної особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, на розвиток творчих здібностей учнів, їхньої обдарованості в умовах функціонування « школи лінгвістики» як учасника всеукраїнського експерименту за темою « Теоретико – методологічні засади моделювання розвитку авторської школи» з метою удосконалення змісту, форм і методів навчально - виховного процесу гуманізації освіти шляхом основними завданнями вважати:

- створення належних умов для якісної освіти у закладі;

- спрямованості освіти на інноваційний розвиток;

- урахування особливостей викладання навчальних дисциплін у 10-11 -х класах, відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І - ІІІ ступенів;

- забезпечення профільного навчання у старшій школі:

- розширення зайнятості школярів у позакласній діяльності;

- здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів;

- створення належних умов для якісної освіти 5-10-х класах закладу згідно з новим Державним стандартом освіти;

- якісної реалізації програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»;

- надання кваліфікованої допомоги педагогам закладу в опрацюванні науково – методичних концепцій, інноваційних технологій, у формуванні нового педагогічного мислення;

- творчої співпраці з «Академією неперервної освіти» КВНЗКОР, вищими навчальними закладами міста Києва, Ірпеня щодо піднесення змісту науково- методичної роботи з педагогічними кадрами.

2.Спланувати роботу з педагогічними працівниками у 2018-2019 н. р. відповідно до міської науково-методичної теми «Створення у місті сучасного освітнього простору для реалізації концептуальних засад Нової української школи»

3. Створити умови для забезпечення якісної і доступної освіти, застосування особистісно зорієнтованих освітніх технологій .

4. Продовжити повноцінне функціонування у навчально - виховному процесі експериментальнго педагогічного проекту «Інтелект України». 5. Розробити і впровадити власну модель навчально – методичного забезпечення в експериментальних класах (2-Г,2-Е), забезпечити широкомасштабну, високоефективну участь навчального закладу в апробації нового державного стандарту початкової загальної освіти. 6.Провести комплексний аналіз стану використання комп’ютерної техніки, ліцензійного програмного забезпечення, застосування інформаційно - комунікаційних технологій у діяльності закладу; рівня готовності працівників до застосування Інтернет - технологій у навчально - виховному процесі та управлінській діяльності; їх впливу на зростання ефективності роботи.

7.Виховну роботу в закладі організувати та проводити на основах традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. 8. З органами учнівського та батьківського самоврядування розробити спільні плани дій щодо формування у дітей толерантної поведінки на основі організації активної життєвої позиції.

9.Створити систему моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та ефективності управління навчально - виховним процесом і науково - методичною роботою в закладі.

10.Сприяти методичному забезпеченню роботи психолого - медико - педагогічної консультації та розвиткові технологічної служби у закладі

11.Здійснювати допрофільну підготовку та профільне навчання з урахуванням наступності.

12.Здійснювати якісну підготовку педагогічних кадрів до реалізації нових Державних стандартів у 5 -9-х класах.

13. Активізація роботи Web- сайту.

14. Сприяти творчій активності педагогів, підвищенню кваліфікаційного та професійного рівня компетентності:

- взяти участь у конкурсах «Учитель року -2019» та «Педагогічний дебют», «Класний керівник року»;

- взяти участь у Міжнародній виставці друкованої продукції « Сучасні заклади освіти -2019»;

- провести якісно творчі звіти вчителів , які атестуються в 2018-19 н.р.

4. Підвищення ефективності роботи з обдарованою учнівською молоддющодо відповідності поглибленого вивчення предметів та профільного навчання перемогам дітей у предметних олімпіадах ІІІ, IV етапів, активізувати роботу МАН

5. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки вчителя в умовах профільного навчання та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання

6. Стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних колективів у науково-дослідницькій і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованої на оновлення й розвиток навчально-виховного процесу, здійснення моніторингу результативності цієї діяльності.

7.Забезпечити своєчасне проходження педагогічними працівниками курсової підготовки відповідно до плану-графіка КВНЗ КОР «КОІПОПК», надавати допомогу у визначенні теми та підготовці докурсових і післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.

8.Приймати активну участь у роботі семінарів – практикумів, творчих педагогічних майстерень, творчих груп, міських майстер-класів .

9.Інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливостями психофізичного розвитку щодо впровадження інклюзивної освіти для інтеграції таких дітей в навчально - виховний процес сучасного освітнього закладу з метою їх соціалізації та адаптації до суспільного життя.

10. Затвердити структуру методичної роботи(додаток).

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблеми школи, скоординованості дії вчителів –предметників організувати роботу шкільних методичних об’єднань, затвердити науково- методичні теми, над якими працюватимуть ШМО

Назва ШМО Тема, над якою працює ШМО Керівник
1 Суспільно- гуманітарних дисциплін Творче поєднання інноваційних технологій та класичних методів у роботі вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін Галаган О.Д.
2 Фізико-математичних предметів Творче спрямування діяльності учителів фізики та математики на всебічний розвиток учнів з максимальним урахуванням їх здібностей та можливостей Туташинська О.А.
3 Природничо-географічних дисциплін Використання сучасних ефективних методів та нестандартних підходів у проведенні уроків природничо-географічного циклу, що сприятимуть розвитку та саморозвитку творчої особистості Юрченко О.Є.
4 Іноземні мови Створення умов для всебічного розвитку, розкриття творчих здібностей учнів щодо реалізації принципу єдності навчання , виховання й розвитку особистості; використання проектних технологій в роботі з учнями Крилач Ю.А.
5 Початкові класи Створення сприятливо- стимулюючих умов для розвитку творчої особистості молодшого школяра; використання в навчально –виховному процесі інформаційних технологій Бондарчук Є.В.
6 Естетично- оздоровчий Оздоровча спрямованість фізичного виховання та формування естетичних компетентностей на основі впровадження інноваційних освітніх технологій. Жовтан О.В.

3.3 Затвердити склад методичної ради школи в такому складі:

Голова методичної ради - МариношенкоЛ.Р.

Заступник голови методичної ради -Гнедюк Н.А.

Члени методичної ради :

Жовтан Л.А.

Крилова О.А.

Арбузіна Л.В.

Давиденко Т.І.

Юрченко О.Є.

Бондарчук Є.В.

Рубан С.А.

Туташинська О.А.

Галаган О.Д.

Жовтан О.В.

Крилач Ю.А.

Директор школи В. Антоненко

Наказ про науково-методичну роботу 2017-2018 навчального року


Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивчення іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої
Ірпінської міської ради Київської області
вул. З. Алієвої, 64, м. Ірпінь, 08200
тел. (04597) 54-031, факс (04597) 56-490 е-mail: school12_irpin@ukr.net
______________________________Код ЄДРПОУ 25950872____________________________

Наказ
№ 233 -о від 01.09.2017

Про організацію науково - методичної
роботи в 2017 - 2018 н.р.


На виконання Закону України «Про освіту», « Про загальну середню освіту» Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, рекомендації КНЗКОР « Академія неперервної освіти», Положенням про шкільний методичний кабінет,рекомендацій обласної та міської серпневих конференцій педагогічних працівників освіти, на основі аналізу якісного складу педагогічних працівників, широкого впровадження досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду. З метою підвищення кваліфікації і професійної майстерності вчителів, розвитку творчого потенціалу педагогів, впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій та інформаційно- комунікаційних технологій , успішної реалізації завдань модернізації змісту роботи з педагогічними кадрами, наказу управління освіти і науки Ірпінської міської ради від 02.09.2016р. № 209 -о «Про організацію науково - методичної роботи з педагогічними працівниками у 2017 - 2018 н.р.

Наказую:
1.Спрямувати діяльність методичних об’єднань і творчих груп закладу на виконання проблеми школи : «Творче спрямування діяльності педагогічного колективу на виховання гармонійно розвиненої , високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, на розвиток творчих здібностей учнів, їхньої обдарованості в умовах функціонування « школи лінгвістики.»
1.1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально - виховного процесу гуманізації освіти шляхом:

 • створення належних умов для якісної освіти у закладі;
 • спрямованість освіти на інноваційний розвиток;
 • урахування особливостей викладання навчальних дисциплін у 10-11 -х класах, відповідно до Типових навчальних планів в загальноосвітніх навчальних закладів І - ІІІ ступенів;
 • забезпечення профільного навчання у старшій школі:
 • розширення зайнятості школярів у позакласній діяльності;
 • здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів
 • створення належних умов для якісної освіти 5-9-х класах закладу згідно з новим Державним стандартом освіти;
 • якісна реалізація програми для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України»;
 • здійснення моніторингу освітнього поступу учнів у тісному зв’язку з потребами соціально- економічного розвитку регіону, згідно з соціальними ініціативами Президента України та губернатора Київщини;
 • надання кваліфікованої допомоги педагогам закладу в опрацюванні науково – методичних концепцій, інноваційних технологій, в формуванні нового педагогічного мислення;
 • творчої співпраці з «Академією неперервної освіти» КВНЗКОР, вищими навчальними закладами міста Києва, Ірпеня щодо піднесення змісту науково- методичної роботи з педагогічними кадрами.
  1.2. Створити умови для забезпечення якісної і доступної освіти, застосування особистісно зорієнтованих освітніх технологій
  1.3.
  Продовжити в навчально - виховному процесі експериментальний педагогічний проект «Інтелект України». Створення класів, які будуть навчатися за Експериментальним навчальним планом початкової школи (1-Г,1-Е класи)
  1.4. Провести комплексний аналіз стану використання комп’ютерної техніки, ліцензійного програмного забезпечення, застосування інформаційно - комунікаційних технологій в діяльності закладу; рівня готовності працівників до застосування Інтернет - технологій у навчально - виховному процесі та управлінській діяльності; їх впливу на зростання ефективності роботи.
  1.5. Виховну роботу в закладі організувати та проводити на основах традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
  1.6. З органами учнівського та батьківського самоврядування розробити спільні плани дій щодо формування у дітей толерантної поведінки на основі організації активної життєвої позиції.
  1.7. Створити систему моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та ефективності управління навчально - виховним процесом і науково - методичною роботою в закладі.
  1.8. Сприяти методичному забезпеченню роботи психолого - медико - педагогічної консультації та розвиткові технологічної служби у закладі
  1.9. Здійснювати допрофільну підготовку та профільне навчання з урахуванням наступності.
  1.10. Здійснювати якісну підготовку педагогічних кадрів до реалізації нових Державних стандартів у 5 -9-х класах.

2.0 Систематично поповнювати Web- сайт.

3.1 Сприяти творчій активності педагогів, підвищення кваліфікаційного та професійного рівня компетентності:
- прийняти участь у конкурсі «Учитель року -2017» та «Педагогічний дебют», «Класний керівник року»;
- підготувати і провести міські семінари - практикуми на базі закладу , згідно плану НМЦ;
- прийняти участь у Міжнародній виставці друкованої продукції « Сучасні заклади освіти»;
- провести якісно творчі звіти вчителів , які атестуються в 2017-8 н.р.

3.2 Затвердити структуру методичної роботи(додаток).
З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творче вирішення педагогічних завдань і проблеми школи, скоординованості дії вчителів –предметників організувати роботу шкільних методичних об’єднань затвердити науково- методичні теми, над якими працюватимуть ШМО

Назва ШМОТема,над якою працює ШМОКерівник
1.Суспільно- гуманітарних дисциплінТворче поєднання інноваційних технологій та класичних методів у роботі вчителів суспільно-гуманітарних дисциплінГалаган О.Д.
2.Фізико-математичних предметівТворче спрямування діяльності учителів фізики та математики на всебічний розвиток учнів з максимальним урахуванням їх здібностей та можливостейТуташинська О.А.
3.Природничо-географічних дисциплінВикористання сучасних ефективних методів та нестандартних підходів у проведенні уроків природничо-географічного циклу, що сприятимуть розвитку та саморозвитку творчої особистості Юрченко О.Є.
4.Іноземні мовиСтворення умов для всебічного розвитку, розкриття творчих здібностей учнів щодо реалізації принципу єдності навчання , виховання й розвитку особистості; використання проектних технологій в роботі з учнямиОлійник Н.О.
5.Початкові класиСтворення сприятливо- стимулюючих умов для розвитку творчої особистості молодшого школяра; використання в навчально –виховному процесі інформаційних технологійБондарчук Є.В.

3.4 Затвердити склад методичної ради школи в такому складі:

МариношенкоЛ.Р.- голова методичної ради
Гнедюк Н.А. заступник голови методичної ради
Жовтан Л.А.
Крилова О.А.
Арбузіна Л.В.
Бондарчук Є.В.
Рубан С.А.
Туташинська О.А.
Давиденко Т.І.
Галаган О.Д.
Олійник Н.О.

Директор школи В. Антоненко

ПЕДРАДИ 2016-2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Будуть проведені такі педради:

- Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку здібностей та обдаровань учнів навчального закладу.

Жовтень

Соціальний педагог Давиденко Т.Ю.

- Спрямування діяльності системи виховної роботи навчального закладу та створення максимальних сприятливих умов для духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку школярів та надання їм можливості для самореалізації.

Грудень

Заступник директора з НВР Крилова О.А.

- Створення в навчальному закладі системи підготовки учнів до олімпіад і науково-дослідницької діяльності та інтелектуальних конкурсів.

Лютий

Заступники директора Арбузіна Л.В. і Жовтан Л.А.

- Шляхи формування ключових компетентностей в учнів початкової ланки на основі творчого й оптимального використання інноваційних педагогічних технологій у початковій ланці.

Березень

Заступник директора з НВР Гнедюк Н.А.

/Files/images/скачаные ф.JPG

У 2015-2016 навчальному році будуть проведені такі педради.

- Система управління щодо подолання труднощів адаптаційного періоду учнів 5-х класів.

Жовтень Соціальний педагог Давиденко Т.Ю.

- Громадські організації та школа щодо конструктивного діалогу і ефективної взаємодії.

Грудень Заступник директора з НВР Крилова О.А.

- Про запровадження сучасних форм організації навчального процесу за умов профільного навчання.

Лютий Заступник директора з іноземних мов Арбузіна Л.В.

- Науково-методичний супровід упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес учнів 1 – 4-х класів.

Березень Заступник директора з НВР Гнедюк Н.А.

Наказ про підсумки методичної роботи.

Лютий Заступники директора

Арбузіна Л.В. і Жовтан Л.А.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

 • Knigosfera.com.ua

  2016-05-23 18:53:20

  Знижка 20% на зошити, підручники та методичну літературу + безкоштовна доставка! http://knigosfera.com.ua/ Зробити замовлення або проконсультуватися Ви можете за телефонами: 097-782-50-57, 095-150-95-41, 063-988-98-77...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.